Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%

house in dromolaxia Larnaca Cyprus

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.31.012.022

Αρ. Τηλ.: 22601840 Αρ.

Φαξ: 22660484 Ερμηνευτική Εγκύκλιος 192 24 Ιουνίου, 2015

Όλους τους λειτουργούς, «Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών»

∆ιευκρινίζεται ότι στα πλαίσια ανακαίνισης ή επισκευής ιδιωτικών κατοικιών, οι υπηρεσίες μόνωσης, θερμομόνωσης, υγρομόνωση οι οποίες συνίστανται σε υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών θεωρούνται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 11 του Πίνακα Β του Πέμπτου Παραρτήματος του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί και επιβαρύνονται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%. Τα πιο πάνω ισχύουν τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον περί ΦΠΑ Νόμο του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί όπως και στις προηγούμενες σχετικές Ερμηνευτικές Εγκυκλίους 118,119 και 132.