Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

3d view 2 house in livadia larnaca

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των εκτοπισθέντων και των παιδιών τους, αποφάσισε στις 29.7.2015 να εγκρίνει το νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων.

 

  1. Το Σχέδιο αφορά στην αύξηση του καθορισμένου από τη ζώνη συντελεστή δόμησης ή και του ποσοστού κάλυψης (όπου απαιτείται) σε τεμάχια όπου επιτρέπεται από τα Σχέδια Ανάπτυξης η κατοικία, ώστε οι εκτοπισμένοι ιδιοκτήτες τους να έχουν το δικαίωμα να ανεγείρουν δεύτερη ή και τρίτη κατοικία, όπου αυτό αιτιολογείται από τη σύνθεση της οικογένειας, για τη στέγαση των ιδίων ή και των παιδιών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης.

  1. Το Σχέδιο εφαρμόζεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)       Η Πολεοδομική Αρχή θα αξιολογεί την κάθε περίπτωση με βάση τα πολεοδομικά δεδομένα της άμεσης περιοχής της ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα αιτιολογικά που θα υποβάλλονται για υποστήριξη του αιτήματος (προσφυγική ταυτότητα, σύνθεση οργανικής οικογένειας, Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κοινότητα/ Διοικητική Περιοχή του τεμαχίου, για όλα τα μέλη της οικογένειας) και θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα επηρεάζονται οι ανέσεις των γειτονικών ιδιοκτησιών.

(β)       Το δομήσιμο εμβαδόν των νέων κατοικιών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των προνοιών του παρόντος Σχεδίου δεν θα υπερβαίνει τα 150 τ.μ. για κάθε μονάδα.

(γ)        Ο αιτητής, η σύζυγος και τα παιδιά του δεν θα είναι κάτοχοι άλλου τεμαχίου κατάλληλου για σκοπούς οικιστικής ανάπτυξης ή και άλλης κατοικίας στην ίδια Διοικητική Περιοχή του υπό ανάπτυξη τεμαχίου.

  1. Στις περιπτώσεις συνιδιόκτητου οικοπέδου/ τεμαχίου όπου οι εκτοπισθέντες είναι κάτοχοι μεριδίου αυτού, η κάθετη επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή και η ανέγερση νέας μπορεί να γίνει μόνο με υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων της ζώνης κατά ένα, εκτός στις περιπτώσεις όπου η νέα μονάδα δημιουργείται στο κέλυφος της υφιστάμενης οικοδομής (π.χ. μέρος υπόστεγου χώρου στάθμευσης), οπόταν και το επίπεδο αυτό θα εξαιρείται από τον υπολογισμό του αριθμού των ορόφων της οικοδομής.
  1. Σε εκτός Ορίου Ανάπτυξης τεμάχια στα οποία υφίσταται εγκριμένη με πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής κατοικία, επιτρέπεται η ανέγερση δεύτερης ή και τρίτης κατοικίας μέγιστου εμβαδού 150 τ.μ. έκαστη, για κάλυψη των αναγκών των παιδιών του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται επαρκής, συνεχής και κατάλληλη υδατοπρομήθεια.
  1. Το Σχέδιο δεν εφαρμόζεται σε διατηρητέες οικοδομές και σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (Π.Ε.Χ.).
  1. Η Πολεοδομική Αρχή είναι επίσης δυνατόν, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης ή Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, να επιτρέψει στην περίπτωση τριών οικιστικών μονάδων τη χωροθέτηση μέχρι τριών χώρων στάθμευσης με τρόπο που να μην διαθέτουν όλοι οι χώροι ανεξάρτητη διακίνηση και να εξέρχονται στον δρόμο με την όπισθεν, όπου αυτό δικαιολογείται από τα ειδικά περιστατικά της αίτησης και δεν επηρεάζεται η ασφαλής οδική κυκλοφορία.

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ