Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΖΥΓΙ NGHT VIEW 1

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων

για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.07.2015, αποφάσισε όπως εισάγει νέες ρυθμίσεις σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (Κίνητρα), για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε, κατόπιν της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 75.172 και ημερομηνία 29.05.2013.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Τα Κίνητρα τα οποία είχαν εισαχθεί με την ανωτέρω αναφερόμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερομηνίας 29.05.2013), αφορούσαν αύξηση του συντελεστή δόμησης συγκεκριμένων κατηγοριών αναπτύξεων (π.χ. Εμπορικών και Γραφειακών Αναπτύξεων, Εξειδικευμένων Αναπτύξεων, Τουριστικών Αναπτύξεων κλπ) σε καθορισμένες περιοχές (π.χ. Αστικά Κέντρα, Τουριστικές Ζώνες, Περιοχές Εξειδικευμένων Αναπτύξεων κλπ) και είχαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής [εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Σχεδίου και ολοκλήρωση του έργου εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής με την ανάπτυξη άδειας οικοδομής].
  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών με κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 21.12.2013, παρείχε διευκρινίσεις σε σχέση με την εφαρμογή της προαναφερθείσας Απόφασης.
  1. Με την πάροδο ενός χρόνου από την εφαρμογή των Κινήτρων προέκυψε, μέσα από τον χειρισμό των διαφόρων αιτήσεων, η ανάγκη για επικαιροποίηση τους, στην οποία και προέβηκε το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του ημερομηνίας 28.05.2014. Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των Κινήτρων για μεγάλες ιδιοκτησίες στην περίμετρο των Αστικών Κέντρων, επέκταση των Κινήτρων που αφορούν σε τουριστικές αναπτύξεις, παροχή κινήτρων και στις περιπτώσεις των μαρίνων κλπ.
  1. Ακολούθως, η εφαρμογή των Κινήτρων παρατάθηκε κατά δύο χρόνια με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 03.03.2015, με σκοπό να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο εφαρμογής τους, εφόσον αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο σε μεγάλες και σύνθετες αναπτύξεις, που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ετοιμασίας σχεδίων από μέρους των επενδυτών, αλλά και εξέτασης από τις αδειοδοτούσες Αρχές.
  1. Έχοντας υπόψη ότι, ειδικά οι μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις απαιτούν, ανάλογα μεγάλο ορίζοντα υλοποίησης και περιβάλλον σταθερότητας για τους επενδυτές, ως προς τα αναπτυξιακά δικαιώματα των τεμαχίων, το Υπουργείο Εσωτερικών, έθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, Πρόταση, σε σχέση με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

(α) Παροχή των Κινήτρων για μεγάλης κλίμακας ή και στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις, σε μόνιμη βάση.

Νοείται ότι για τις λοιπές αναπτύξεις που καλύπτονται από τα Κίνητρα ισχύει το χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 03.03.2015.

(β) Για στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις, σε τεμάχια εντός Ορίου Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων πόλεων, όπου εφαρμόζονται τα Κίνητρα, θα ισχύουν περαιτέρω και τα ακόλουθα:

(i)         Τα κίνητρα του Σχεδίου Ανάπτυξης που αφορούν στην προσέλκυση επιθυμητών αναπτύξεων, θα εφαρμόζονται και για την κύρια επιτρεπόμενη από τη ζώνη χρήση καθώς και στο σύνολο της ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε να συνάδουν με τα Κίνητρα.

(ii)        Σε περίπτωση που για σκοπούς αξιοποίησης των Κινήτρων κρίνεται αναγκαία η μερική κατεδάφιση και αντικατάσταση τμήματος οικοδομής σε νόμιμα υφιστάμενη ανάπτυξη που υλοποιήθηκε με ψηλότερο συντελεστή δόμησης από τον ανώτατο επιτρεπόμενο με βάση τη σήμερα ισχύουσα Πολεοδομική Ζώνη, θα επιτρέπεται, πέραν της αύξησης του συντελεστή δόμησης μέσω της αξιοποίησης των Κινήτρων, και η αξιοποίηση του δομήσιμου εμβαδού του τμήματος της οικοδομής του οποίου κρίνεται σκόπιμη η κατεδάφιση.

 

(iii)       Στην περίπτωση ανάπτυξης για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια οικοδομής ή/ και πολεοδομική άδεια, που έχει/ουν χορηγηθεί με υψηλότερο συντελεστή δόμησης από τον ανώτατο επιτρεπόμενο με βάση τη σήμερα ισχύουσα Πολεοδομική Ζώνη, και η οποία έχει υλοποιηθεί μερικώς, θα προστίθενται τα Κίνητρα στο σύνολο του εγκριμένου δομήσιμου εμβαδού της ανάπτυξης. Επίσης, θα είναι δυνατή η τροποποίηση του μη υλοποιημένου μέρους της ανάπτυξης, νοουμένου ότι με αυτή επιτυγχάνεται βελτιωμένο, χωροταξικά και αισθητικά, αποτέλεσμα.

(iv)       Στις περιπτώσεις μικτών τουριστικών αναπτύξεων, τα Κίνητρα θα εφαρμόζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων χρήσεων.

(v)        Τα Κίνητρα θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση τεμαχίων όπου λόγω επηρεασμού τους από δημόσια υποδομή δεν τηρείται το ελάχιστο απαιτούμενο, από τα Κίνητρα, εμβαδόν γηπέδου, νοουμένου ότι με την προτεινόμενη ανάπτυξη, διασφαλίζεται η ορθολογική αξιοποίηση τους.

(vi)       Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης Δημόσιας Χρήσης θα εφαρμόζεται στο σύνολο του τεμαχίου ανεξαρτήτως πολεοδομικής ζώνης.

(γ) Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Κινήτρων και αρμοδιοτήτων Ειδικής Επιτροπής Κινήτρων.

(i)         Για αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας ή και στρατηγικής σημασίας, σε τεμάχια, εκτός των περιοχών εφαρμογής των Κινήτρων, εμβαδού κατάλληλου για τις προτεινόμενες χρήσεις, τα οποία βρίσκονται στα αστικά κέντρα των τεσσάρων μεγάλων πόλεων και την άμεση περίμετρο τους ή σε άλλη περιοχή εντός Ορίου Ανάπτυξης, η οποία κατά την κρίση της Ειδικής Επιτροπής Κινήτρων παρουσιάζει ειδικά πολεοδομικά, χωροταξικά, κοινωνικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά, που αιτιολογούν τη χωροθέτηση της ανάπτυξης (τεχνοοικονομική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας θα επισυνάπτονται από τον αιτητή), ο συντελεστής δόμησης είναι δυνατόν να αυξάνεται κατά 0.20:1. Η Ειδική Επιτροπή Κινήτρων θα αξιολογεί τις αναπτύξεις αυτές κατ’ αξίαν, και θα τις παραπέμπει για απόφαση στον Υπουργό Εσωτερικών.

(ii)        Παρέχεται η δυνατότητα στην Ειδική Επιτροπή Κινήτρων να εξετάζει κατ’ αξίαν και με ευελιξία και να εγκρίνει αναπτύξεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα Κίνητρα και εμπεριέχουν ζητήματα που προκύπτουν από τις απαιτήσεις σύγχρονου σχεδιασμού, και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν σε ρυθμίσεις που προκύπτουν από τα ειδικά χαρακτηριστικά χωροταξικής και αρχιτεκτονικής καινοτόμου πρότασης και δυνατόν να συνιστούν την εξουσιοδότηση καλυμμένων τοπιοτεχνημένων χώρων, ειδικών διαμορφώσεων και δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη αναβαθμισμένης αρχιτεκτονικής και χωροταξικής ποιότητας της ίδιας της ανάπτυξης, για τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή δεν διαθέτει την εξουσία – στη βάση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης – να εγκρίνει.

(iii)       Παρέχεται η δυνατότητα στην Ειδική Επιτροπή Κινήτρων, για αναπτύξεις οι οποίες εμπίπτουν σε περιοχές εφαρμογής των Κινήτρων και έχουν εγκριθεί κατά παρέκκλιση ως προς τη χρήση και με υπέρβαση στον συντελεστή δόμησης, να εξετάσει, υποβληθέν από τον ενδιαφερόμενο, αίτημα για μερική εφαρμογή των Κινήτρων, και υποβάλει έκθεση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος θα προωθήσει πρόταση για έγκριση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Σημειώσεις:

 

  1. Μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις θεωρούνται αναπτύξεις μεγάλου μεγέθους ή/ και σύνθετης μορφής, που διαφοροποιούν και ενισχύουν την οικονομική βάση του Κράτους, και προσελκύουν επενδύσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γήπεδα γκολφ, μαρίνες, ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, μεγάλες εμπορικές και γραφειακές αναπτύξεις, εξειδικευμένες αναπτύξεις κ.α..
  1. Στρατηγικής σημασίας θεωρούνται αναπτύξεις σε τεμάχια κατάλληλου εμβαδού και δυνατόν να περιλαμβάνουν ειδικό ή ευρύ φάσμα χρήσεων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην απασχόληση κατά την υλοποίηση και λειτουργία τους, καθώς και στην προαγωγή γενικής κυβερνητικής πολιτικής και πολιτικής αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, προσφέρουν πολεοδομικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και αντισταθμίσματα στην άμεση και ευρύτερη περιοχή τους και χαρακτηρίζονται από καινοτομία και υψηλά επίπεδα αρχιτεκτονικής και χωροταξικής σύνθεσης.
  1. Νοείται ότι, τα Κίνητρα εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στην υπό ανάπτυξη ακίνητη ιδιοκτησία και δεν είναι δυνατό να τύχουν μεταφοράς σε άλλο τεμάχιο.

 

 

 ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ