Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο (ιδιωτικό) οικόπεδο, ή επιδιόρθωση υφιστάμενης ιδιόκτητης κατοικίας

Christos Christou Architecture Studio Larnaca Cyprus

Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο (ιδιωτικό) οικόπεδο, ή επιδιόρθωση υφιστάμενης ιδιόκτητης κατοικίας

 

 • Οι αιτητές για να τύχουν έγκρισης από την Επιτροπή, δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανέγερση της κατοικίας για την οποία αιτούνται στεγαστικής βοήθειας.  Η αποπεράτωση της οικοδομής θεωρείται η ημερομηνία μόνιμης σύνδεσής της με το δίκτυο της Α.Η.Κ. η οποία διαπιστώνεται από επιτόπιο έλεγχο.  Σημειώνεται ότι παραχωρείται πλήρης στεγαστική βοήθεια στη περίπτωση αποπεράτωσης της οικοδομής μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που η ανέγερση της κατοικίας είχε ολοκληρωθεί μέχρι και δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε παραχωρείται στον αιτητή το 50 %της ισχύουσας χορηγίας  κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης. Εάν η ανέγερση της κατοικίας είχε ολοκληρωθεί σε χρόνο πέραν των δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν παραχωρείται οποιαδήποτε χορηγία στον αιτητή.• Οι αιτήσεις για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια.. Η καταβολή της χορηγίας γίνεται από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση με δόσεις, ανάλογα με την εκτελεσθείσα εργασία.• Οι ίδιοι οι αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας τους, δεν θα πρέπει να είναι ή να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας, εκτός και αν αυτή χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη από τον ίδιο τον αιτητή.• Δικαιούχος μπορεί να είναι αιτητής ο οποίος προτίθεται να ανεγείρει ιδιόκτητη κατοικία σε οικόπεδο που ανήκει είτε τους γονείς, είτε στα πεθερικά, είτε στον/στη μη εκτοπισθέντα σύζυγό του. Σε περίπτωση που το οικόπεδο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα των γονέων του μη εκτοπισθέντος μέλους του ζεύγους, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά έγγραφα μεταβίβασης του τεμαχίου επ’ ονόματι του δικαιούχου ή της / του συζύγου του.• Παραχωρείται βοήθεια για την επιδιόρθωση κατοικιών, σε αιτητές οι οποίοι δεν έτυχαν βοήθειας για την ανέγερσή τους, νοουμένου ότι οι εν λόγω κατοικίες είναι ηλικίας πέραν των 20 ετών. Το ύψος της βοήθειας για τις επιδιορθώσεις δεν θα υπερβαίνει τις €10.000, νοουμένου ότι κατά την ημέρα της επιτόπου επίσκεψης του αρμόδιου Λειτουργού της ΥΜΑΠΕ, οι εν λόγω επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις δεν έχουν γίνει.

  • Η έγκριση για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησής της στους αιτητές.

  • Αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας εξετάζεται μόνον σε περίπτωση που ο αιτητής και η οικογένειά του είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο.

  • Παραχωρείται ολόκληρη η στεγαστική βοήθεια για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μόνο όταν το εμβαδόν της κατοικίας είναι ίσο ή μικρότερο των 200τ.μ. Σε περίπτωση που η κατοικία για την οποία υποβάλλεται αίτημα έχει εμβαδόν 201-250τ.μ., θα αποκόπτεται 25% της στεγαστικής βοήθειας. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει εμβαδόν 251-300τ.μ., θα αποκόπτεται 50% της στεγαστικής βοήθειας και σε περιπτώσεις που το εμβαδό της κατοικίας υπερβαίνει τα 301τ.μ. θα αποκόπτεται 75% της στεγαστικής βοήθειας. Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της προτεινόμενης πρόνοιας «εμβαδόν» θα σημαίνει το άθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας, καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων:
  (α) μέχρι 5 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν μηχανοστασίων,
  (β) μέχρι 7 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων,
  (γ) μέχρι 36 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και
  (δ) μέχρι 30 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν καλυμμένων βεραντών.