ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΖΥΓΙ NGHT VIEW 1

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων

για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.07.2015, αποφάσισε όπως εισάγει νέες ρυθμίσεις σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (Κίνητρα), για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε, κατόπιν της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 75.172 και ημερομηνία 29.05.2013.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Read More»

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

3d view 2 house in livadia larnaca

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των εκτοπισθέντων και των παιδιών τους, αποφάσισε στις 29.7.2015 να εγκρίνει το νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων.

 

  1. Το Σχέδιο αφορά στην αύξηση του καθορισμένου από τη ζώνη συντελεστή δόμησης ή και του ποσοστού κάλυψης (όπου απαιτείται) σε τεμάχια όπου επιτρέπεται από τα Σχέδια Ανάπτυξης η κατοικία, ώστε οι εκτοπισμένοι ιδιοκτήτες τους να έχουν το δικαίωμα να ανεγείρουν δεύτερη ή και τρίτη κατοικία, όπου αυτό αιτιολογείται από τη σύνθεση της οικογένειας, για τη στέγαση των ιδίων ή και των παιδιών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης.
Read More»

Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%

house in dromolaxia Larnaca Cyprus

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 13.31.012.022

Αρ. Τηλ.: 22601840 Αρ.

Φαξ: 22660484 Ερμηνευτική Εγκύκλιος 192 24 Ιουνίου, 2015

Όλους τους λειτουργούς, «Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών»

∆ιευκρινίζεται ότι στα πλαίσια ανακαίνισης ή επισκευής ιδιωτικών κατοικιών, οι υπηρεσίες μόνωσης, θερμομόνωσης, υγρομόνωση οι οποίες συνίστανται σε υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών θεωρούνται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 11 του Πίνακα Β του Πέμπτου Παραρτήματος του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί και επιβαρύνονται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%. Τα πιο πάνω ισχύουν τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον περί ΦΠΑ Νόμο του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί όπως και στις προηγούμενες σχετικές Ερμηνευτικές Εγκυκλίους 118,119 και 132.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Christos Christou Architecture Studio Larnaca Cyprus

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»
1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων1 που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Read More»