ΛΑΡΝΑΚΑ

Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο (ιδιωτικό) οικόπεδο, ή επιδιόρθωση υφιστάμενης ιδιόκτητης κατοικίας

Christos Christou Architecture Studio Larnaca Cyprus

Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο (ιδιωτικό) οικόπεδο, ή επιδιόρθωση υφιστάμενης ιδιόκτητης κατοικίας

 

 • Οι αιτητές για να τύχουν έγκρισης από την Επιτροπή, δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανέγερση της κατοικίας για την οποία αιτούνται στεγαστικής βοήθειας.  Η αποπεράτωση της οικοδομής θεωρείται η ημερομηνία μόνιμης σύνδεσής της με το δίκτυο της Α.Η.Κ. η οποία διαπιστώνεται από επιτόπιο έλεγχο.  Σημειώνεται ότι παραχωρείται πλήρης στεγαστική βοήθεια στη περίπτωση αποπεράτωσης της οικοδομής μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που η ανέγερση της κατοικίας είχε ολοκληρωθεί μέχρι και δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε παραχωρείται στον αιτητή το 50 %της ισχύουσας χορηγίας  κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης. Εάν η ανέγερση της κατοικίας είχε ολοκληρωθεί σε χρόνο πέραν των δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν παραχωρείται οποιαδήποτε χορηγία στον αιτητή.• Οι αιτήσεις για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια.. Η καταβολή της χορηγίας γίνεται από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση με δόσεις, ανάλογα με την εκτελεσθείσα εργασία.• Οι ίδιοι οι αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας τους, δεν θα πρέπει να είναι ή να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας, εκτός και αν αυτή χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη από τον ίδιο τον αιτητή.• Δικαιούχος μπορεί να είναι αιτητής ο οποίος προτίθεται να ανεγείρει ιδιόκτητη κατοικία σε οικόπεδο που ανήκει είτε τους γονείς, είτε στα πεθερικά, είτε στον/στη μη εκτοπισθέντα σύζυγό του. Σε περίπτωση που το οικόπεδο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα των γονέων του μη εκτοπισθέντος μέλους του ζεύγους, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά έγγραφα μεταβίβασης του τεμαχίου επ’ ονόματι του δικαιούχου ή της / του συζύγου του.• Παραχωρείται βοήθεια για την επιδιόρθωση κατοικιών, σε αιτητές οι οποίοι δεν έτυχαν βοήθειας για την ανέγερσή τους, νοουμένου ότι οι εν λόγω κατοικίες είναι ηλικίας πέραν των 20 ετών. Το ύψος της βοήθειας για τις επιδιορθώσεις δεν θα υπερβαίνει τις €10.000, νοουμένου ότι κατά την ημέρα της επιτόπου επίσκεψης του αρμόδιου Λειτουργού της ΥΜΑΠΕ, οι εν λόγω επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις δεν έχουν γίνει.

  • Η έγκριση για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησής της στους αιτητές.

  • Αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας εξετάζεται μόνον σε περίπτωση που ο αιτητής και η οικογένειά του είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο.

  • Παραχωρείται ολόκληρη η στεγαστική βοήθεια για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μόνο όταν το εμβαδόν της κατοικίας είναι ίσο ή μικρότερο των 200τ.μ. Σε περίπτωση που η κατοικία για την οποία υποβάλλεται αίτημα έχει εμβαδόν 201-250τ.μ., θα αποκόπτεται 25% της στεγαστικής βοήθειας. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει εμβαδόν 251-300τ.μ., θα αποκόπτεται 50% της στεγαστικής βοήθειας και σε περιπτώσεις που το εμβαδό της κατοικίας υπερβαίνει τα 301τ.μ. θα αποκόπτεται 75% της στεγαστικής βοήθειας. Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της προτεινόμενης πρόνοιας «εμβαδόν» θα σημαίνει το άθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας, καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων:
  (α) μέχρι 5 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν μηχανοστασίων,
  (β) μέχρι 7 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων,
  (γ) μέχρι 36 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και
  (δ) μέχρι 30 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν καλυμμένων βεραντών.

 

 

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΖΥΓΙ NGHT VIEW 1

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων

για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.07.2015, αποφάσισε όπως εισάγει νέες ρυθμίσεις σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (Κίνητρα), για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε, κατόπιν της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 75.172 και ημερομηνία 29.05.2013.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Read More»

Μέτρα για τη νομιμοποίηση / αδειοδότηση αυθαίρετων

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Μέτρα για τη νομιμοποίηση / αδειοδότηση

αυθαίρετων / νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις *

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας, αποφάσισε στις 29.7.2015 να εγκρίνει ειδικά Μέτρα για τη νομιμοποίηση / αδειοδότηση υφιστάμενων αυθαίρετων ή / και προτεινόμενων νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις, που παρέχουν στην Πολεοδομική Αρχή, τη δυνατότητα να εγκρίνει υφιστάμενες αυθαίρετες ή / και προτεινόμενες νέες κατασκευές, με προϋποθέσεις και για καθορισμένη χρονική περίοδο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 26(2) ή/ και 45Α (πολεοδομική αμνηστία) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ως ακολούθως:

Read More»

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

3d view 2 house in livadia larnaca

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των εκτοπισθέντων και των παιδιών τους, αποφάσισε στις 29.7.2015 να εγκρίνει το νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων.

 

 1. Το Σχέδιο αφορά στην αύξηση του καθορισμένου από τη ζώνη συντελεστή δόμησης ή και του ποσοστού κάλυψης (όπου απαιτείται) σε τεμάχια όπου επιτρέπεται από τα Σχέδια Ανάπτυξης η κατοικία, ώστε οι εκτοπισμένοι ιδιοκτήτες τους να έχουν το δικαίωμα να ανεγείρουν δεύτερη ή και τρίτη κατοικία, όπου αυτό αιτιολογείται από τη σύνθεση της οικογένειας, για τη στέγαση των ιδίων ή και των παιδιών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης.
Read More»

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Christos Christou Architecture Studio Larnaca Cyprus

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»
1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων1 που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Read More»