Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΖΥΓΙ NGHT VIEW 1

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων

για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.07.2015, αποφάσισε όπως εισάγει νέες ρυθμίσεις σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (Κίνητρα), για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε, κατόπιν της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 75.172 και ημερομηνία 29.05.2013.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Read More»

Μέτρα για τη νομιμοποίηση / αδειοδότηση αυθαίρετων

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Μέτρα για τη νομιμοποίηση / αδειοδότηση

αυθαίρετων / νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις *

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας, αποφάσισε στις 29.7.2015 να εγκρίνει ειδικά Μέτρα για τη νομιμοποίηση / αδειοδότηση υφιστάμενων αυθαίρετων ή / και προτεινόμενων νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις, που παρέχουν στην Πολεοδομική Αρχή, τη δυνατότητα να εγκρίνει υφιστάμενες αυθαίρετες ή / και προτεινόμενες νέες κατασκευές, με προϋποθέσεις και για καθορισμένη χρονική περίοδο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 26(2) ή/ και 45Α (πολεοδομική αμνηστία) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ως ακολούθως:

Read More»

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

3d view 2 house in livadia larnaca

Νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των εκτοπισθέντων και των παιδιών τους, αποφάσισε στις 29.7.2015 να εγκρίνει το νέο Σχέδιο Στέγασης Εκτοπισθέντων.

 

  1. Το Σχέδιο αφορά στην αύξηση του καθορισμένου από τη ζώνη συντελεστή δόμησης ή και του ποσοστού κάλυψης (όπου απαιτείται) σε τεμάχια όπου επιτρέπεται από τα Σχέδια Ανάπτυξης η κατοικία, ώστε οι εκτοπισμένοι ιδιοκτήτες τους να έχουν το δικαίωμα να ανεγείρουν δεύτερη ή και τρίτη κατοικία, όπου αυτό αιτιολογείται από τη σύνθεση της οικογένειας, για τη στέγαση των ιδίων ή και των παιδιών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης.
Read More»